Vedtægter

Vedtægter for Den Selvejende Institution Dalmose Idræts- & Kulturcenter

Vedtægter Dalmose Idræts- & Kulturcenter

 • § 1      Navn og hjemsted

Stk. 1:           Institutionens navn er Dalmose Idræts- & Kulturcenter.

Stk. 2:           Dalmose Idræts- & Kulturcenter er en selvejende institution.

Stk. 3:           Institutionen er hjemmehørende i Slagelse Kommune i Region Sjælland.

 • § 2      Formål

Stk. 1:           Institutionen har til formål at drive en hal med mulighed for idrætsudøvelse, samt møder, udstillinger, koncerter, teatervirksomhed og andre lignende kulturelle arrangementer for lokalt samvær.

Stk. 1a:         Derudover hjemsted for kommercielle engagementer i lokalområdet.

Stk. 2:           Institutionen drives efter den til enhver tid gældende driftsaftale med Slagelse Kommune.

 • § 3      Driftskapital

Stk. 1:           Den nødvendige kapital til institutionens drift tilvejebringes gennem tilskud fra offentlige og private institutioner, organisationer og virksomheder, samt enkeltpersoner.

Stk. 1a:         Desuden ved tilskud gennem den til enhver tid gældende lovgivning og driftsaftale med Slagelse Kommune.

Stk. 2:           Derudover opnås der indtægter ved udlejning af institutionens lokaler og kommercielle engagementer i lokalområdet.

 • § 4      Organisationsforhold

Stk. 1:           Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor de aktive foreninger er stemmeberettigede. De aktive foreninger er beskrevet i § 5.

Stk. 2:           Institutionen ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning, valg m.v. er beskrevet i § 11, mens dens opgaver og beføjelser er beskrevet i § 12.

Stk. 3:           Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer. Inkluderet i antallet er en formand, en næstformand og en sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne, herunder formand, næstformand og sekretær, vælges for en periode på to år.

 • § 5      Aktive foreninger

Stk. 1:           Som aktiv forening kan optages enhver forening, institution eller lignende, der opfylder Dalmose Idræts- & Kulturcenters formål, samt har faste haltider eller anden lokal tilknytning.

Stk. 2:           En aktiv forening er med til at drive og udvikle Dalmose Idræts- & Kulturcenter, og har ret til at udpege en repræsentant til bestyrelsen.

Stk. 3:           Nye foreninger, institutioner eller lignende, som vil være en aktiv forening af Dalmose Idræts- & Kulturcenter, kan ansøge om dette. En sådan skriftlig ansøgning skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar.

Stk. 3a:         De aktive foreninger skal til enhver tid være offentliggjort og opdateret på Dalmose Idræts- & Kulturcenters hjemmeside.

Stk. 4:           Hvis en forening, institution eller lignende ikke længere ønsker at være en aktiv forening fra næstkommende generalforsamling, skal dette skriftligt meddeles bestyrelsen senest 15. februar.

Stk. 5:           En aktiv forening, som ikke opfylder institutionens formål eller har tilknytning til institutionen, kan ekskluderes som en aktiv forening ved almindeligt stemmeflertal, hvis der stilles forslag til generalforsamlingen.

Stk. 6:           De aktive foreninger hæfter ikke for de for institutionen indgåede forpligtelser, for hvilke alene institutionen hæfter med dens respektive formue.

 • § 6      Generalforsamling

Stk. 1:           Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2:           Generalforsamlingen er åben for alle brugere af Dalmose Idræts- & Kulturcenter.

Stk. 3:           Generalforsamlingen i Dalmose Idræts- & Kulturcenter indkaldes med mindst fjorten dages varsel via Dalmose Idræts- & Kulturcenters hjemmeside og Dalmose Idræts- & Kulturcenters Facebook-side.

Stk. 4:           Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Stk. 4a:         Alle brugere af Dalmose Idræts- & Kulturcenter kan indbringe forslag, dog jvf. § 15 ved vedtægtsændringer.

Stk. 5:           Hver aktiv forening har én stemme på generalforsamling. En forening eller institution kan kun stemme ved repræsentation af foreningens bestyrelsesformand eller institutionens leder. I dennes fravær kræver det en fuldmagt fra foreningens bestyrelsesformand eller institutionens leder.

 • § 7      Dagsorden for generalforsamlingen

Stk. 1:           Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
  1. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed
 2. Valg af protokolfører
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 6. Forelæggelse af bestyrelsens årsplan
 7. Forelæggelse af budget for det kommende år
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt

 

 • § 8      Generalforsamlingens ledelse m.v.

Stk. 1:           Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2:           Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog jvf. § 15 ved vedtægtsændringer og § 16 ved institutionens opløsning. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemningen foregå skriftligt blot én aktiv forening ønsker dette.

Stk. 3:           Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

 • § 9      Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1:           Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst halvdelen af de aktive foreninger skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

Stk. 1a          I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest fire uger efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om emne, der ønskes behandlet.

Stk. 1b          Om indkaldelsesmåde og bekendtgørelse af foreløbig dagsorden gælder bestemmelserne i § 6.

 • § 10  Halvårsmøder

Stk. 1:           Der skal afholdes minimum et halvårsmøde, hvor aktiviteterne i Dalmose Idræts- & Kulturcenter er samtaleemnet for bestyrelserne i aktive foreninger.

Stk. 1a:         Bestyrelsen kan invitere andre aktører eller brugere med til halvårsmøderne, hvis de finder det relevant.

Stk. 2:           De aktive foreninger indkaldes skriftligt af bestyrelsen til halvårsmøde med mindst fjorten dages varsel med foreløbig dagsorden.

Stk. 3:           Forslag til dagsorden skal være bestyrelsens formand i hænde senest otte dage før halvårsmødet.

 • § 11  Bestyrelsen

Stk. 1:           Bestyrelsen er institutionens ledelse og repræsenterer institutionen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter institutionen i henhold til vedtægterne.

Stk. 1a:         Bestyrelsen ansætter en centerleder til varetagelse af den daglige ledelse og drift.

Stk. 1b:         Der skal nedsættes et økonomiudvalg, som i samarbejde med centerlederen varetager institutionens økonomi.

Stk. 2:           Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af de aktive foreninger for en 2-årig periode. Der udpeges ligeledes en suppleant for samme periode.

Stk. 2a:         Hvis en aktiv forening ikke længere ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem, skal dette skriftligt meddeles til bestyrelsen senest d. 15. februar.

Stk. 2b:         Hvis en aktiv forening, som ikke har udpeget et bestyrelsesmedlem, ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem fra næstkommende generalforsamling, skal dette skriftligt meddeles bestyrelsen senest d. 15. februar.

Stk. 3:           Halvdelen af de aktive foreninger udpeger et bestyrelsesmedlem i lige år, mens den anden halvdel af de aktive foreninger udpeger et bestyrelsesmedlem i ulige år.

Stk. 3a:         Med offentliggørelsen af de aktive foreninger på hjemmesiden angives, hvornår de udpeger bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4:           Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær senest fjorten dage efter generalforsamlingen. Personerne skal vælges blandt bestyrelsens valgte medlemmer.

Stk. 5:           Såfremt henholdsvis formand, næstformand eller sekretær afgår i utide, vælger bestyrelsen en ny henholdsvis formand, næstformand eller sekretær, der overtager disse vedtægters beskrevne ansvar.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i utide, indtræder den aktive forenings suppleant i bestyrelsen.

Stk. 6:           Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene institutionen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 7:           Institutionens brugere og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af institutionens formue eller udbytte.

Stk. 7a:         Bestyrelsen eller enkelte medlemmer heraf kan godtgøres for deres arbejde. Dette besluttes ved forslag på generalforsamlingen.

 • § 12  Bestyrelsens opgaver, beføjelser m.v.

Stk. 1:           Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2:           Centerlederen varetager institutionens daglige ledelse, herunder den daglige drift og økonomi, under ansvar overfor bestyrelsen.

Stk. 3:           Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 4:           I formandens fravær træder næstformanden i dennes sted.

Stk. 5:           Er der stemmelighed bortfalder et forslag.

Stk. 6:           Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med centerlederen budget for det kommende år. Væsentlig overskridelse eller fravigelse fra de budgetterede udgifter vil herefter kun kunne bevilges af bestyrelsen med tilslutning fra mindst to tredjedele af bestyrelsen.

Stk. 7:           Hvis et bestyrelsesmedlem er inhabil i forhold til en bestemt sag, kan vedkommende ikke deltage i bestyrelsens afgørelse af sagen. Den pågældende har pligt til at gøre bestyrelsen opmærksom på, at der kan foreligge inhabilitet.

Stk. 8:           Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres der en protokol. Protokollen godkendes senest på det efterfølgende møde.

Stk. 9:           Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc grupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 • § 13  Tegningsret

Stk. 1:           Institutionen tegnes ved underskrift af formanden, samt to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2:           Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån træffes ved afstemning på generalforsamlingen og tegnes ved underskrift af den samlede bestyrelse.

 • § 14  Regnskab

Stk. 1:           Institutionens regnskab løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 1a:         Regnskabet afsluttes og tilstilles revisoren senest d. 15. januar.

Stk. 2:           Det godkendte regnskab fremsendes til Slagelse Kommune, så den til enhver tid gældende driftsaftale overholdes.

 • § 15  Vedtægtsændringer

Stk. 1:           Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2:           Bestyrelsen eller de aktive foreninger kan stille forslag til vedtægtsændringer.

 • § 16  Institutionens opløsning

Stk. 1:           Bestemmelse om institutionens opløsning kan kun tages på to i dette øjemed særligt indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger med mindst fire uger mellemrum.

Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2:           Den på ophørstidspunktet eksisterende formue, tilfalder efter generalforsamlingens indstilling børne- og ungdomsarbejde i foreninger og sammenslutninger i lokalområdet.

 

Således godkendt på generalforsamlingen torsdag den 31. marts 2022.

 

 

                      _________________          ______________________________    

Dato                                    Formand, Per Bjerre