Vedtægter

Vedtægter for Den Selvejende Institution Dalmosehallen

§ 1.
Institutionens navn er Dalmosehallen. En selvejende Institution med hjemsted i Slagelse Kommune.

§ 2.
Institutionen har til formål at drive en hal med mulighed for idrætsudøvelse, møder, udstillinger, koncerter, teatervirksomhed og andre lignende kulturelle arrangementer. I samdrift med hallen drives det tilhørende Dalmosehallens Cafeteria.

§ 3.
Driftskapitalen tilvejebringes gennem tilskud fra det offentlige, fra private institutioner, virksomheder og ved udlejning.

§ 4.
Institutionens bestyrelse hæfter ikke personligt for indgåede forpligtigelser, for hvilke institutionen alene hæfter ved dens formue. Institutionens bestyrelse har ikke krav på udbytte eller andel af Institutionens formue.
Eventuelle overskud hensættes til ekstraordinære vedligeholdelser/anskaffelser.

§ 5.
Institutionen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer udpeget af de i Dalmosehallen aktive foreninger.

Pr. 1.05.09. er følgende foreninger udpegningsberettigede: IF 62, Gimlinge IF, BTK Hashøj, Dalmose Skole, Hashøj Handicapidrætsforening, Motionsklubben Aktivitet og Samvær, Borgerforeningen for Dalmose og Omegn og Dalmosehallens Støtteforening.

Udpegningen foretages af kompetente forsamlinger, og gælder for 2 år af gangen. Udpegninger skal på eget initiativ tilstilles Dalmosehallen Bestyrelse inden 1. marts. ( 1. gang udpeges de tre sidstnævnte for kun et år.) Bestyrelsen udvides/begrænses i det omfang et stormøde efter ansøgning godkender ansøger som aktiv forening.

Hvis en forening foretager en nyudpegning i utide, gælder dette for resten af den fastsatte periode.

Den til enhver tid siddende bestyrelse, indkalder hvert år til stormøde til afholdelse inden udgangen af marts måned. Dette sker ved annoncering i et områdedækkende ugeblad, mindst 14 dage før afholdelse.

På dette møde orienteres alle interesserede om Dalmosehallens drift, herunder det godkendte regnskab og udviklingsplaner, samt præsenteres for den bestyrelse der skal varetage Dalmosehallens interesser det næste år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand og sekretær, og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til afklaring af presserende sager.

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Der føres protokol over de vedtagne beslutninger.

§ 6.
Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Forslag til budget udarbejdes af bestyrelsen, og fremsendes til Slagelse Kommune/afdelingen for Kultur og Fritid i henhold til de til enhver tid gældende regler.

Regnskabet afsluttes og tilstilles revisor inden 1. feb., der efterfølgende sender det reviderede regnskab til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet sendes derefter til Kommunens orientering.

§ 7.
Beslutning om institutionens ophør, kan kun træffes på to på hinanden følgende stormøder. Den på ophørstidspunktet eksisterende formue, tilfalder efter bestyrelsens indstilling og med kommunens godkendelse de foreninger og sammenslutninger i lokalområdet, som opfylder de i §2 nævnte formål.

Således vedtaget på Repræsentantskabsmødet 23.03.2009

Formand Keld B. Svendsen